Scrie un comentariu

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de autoritate tutelară, prin Comisia de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii, constituită în baza HCL 146/25.08.2016 modificată și completată prin HCL nr. 17 din 23.02.2017 și HCL nr. 4 din 25.01.2018, anunță organizarea procesului de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia turzii s.a. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Selecția se va organiza în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și a dispozițiilor prevăzute de procedura de selecție, la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2.

Persoanele interesate de a deveni membru în consiliul de administrație trebuie să depună până la data de 18.04.2018, ora 16:00, un dosar de candidatură care să cuprindă:

 • Cerere de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 • Copie act identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă experiența solicitată;
 • Curriculum Vitae în format european;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 • Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent" în sensul Art.138²din Legea nr.31/1990; (conform modelului publicat pe site);
 • Cazier judiciar și fiscal;
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva sa, pentru infracțiuni economice (conform modelului publicat pe site);
 • Declarație privind apartenența la consiliile de administrație (conform modelului publicat pe site);
 • Declaraţie de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie (conform modelului publicat pe site).

Actele care au fost solicitate în copie vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliului de Administraţie al .................., postul vizat, precum şi numele şi prenumele candidatului”.

Persoană de contact: Secretar al Comisiei de selecţie – Sălăjeanu Adriana Gabriela, telefon: 0264368002 int. 140.

Prezentarea societății:

Parcul Industrial Câmpia Turzii are o suprafaţă totală de 5,49 ha, fiind situat pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii, pe strada Laminoriştilor.

S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. deţine titlul de parc industrial pentru această suprafaţă în conformitate cu Ordinul M.D.R.A.P. nr. 768 din 17.04.2015 şi prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.

Exploatarea unităţilor existente în Parcul Industrial Câmpia Turzii are la bază contractele de administrare şi prestări de servicii conexe pe care societatea-administrator le încheie cu persoanele juridice care desfăşoară activităţi economice care se încadrează în profilul parcurilor industriale.

      Conducerea executivă a societății este exercitată de către Consiliul de administrație al societății, format din 5 membrii.

Obiectivul general al societății:

Creşterea gradului de atractivitate a municipiului Câmpia Turzii pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pentru rezidenţii Parcului Industrial de pe raza Municipiului Câmpia Turzii şi diversificarea serviciilor prestate.

Rezultate strategice aşteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • grad de ocupare de 100% a Parcului Industrial Câmpia Turzii;
 • crearea unei reţele de parcuri industriale la nivelul judeţului Cluj;
 • diversificarea paletei de servicii prestate către rezidenţi;

      Candidaţii pentru această poziţie vor îndeplini următoarele condiţii, eliminatorii:

 • experienţă în activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituţii publice;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva lor, pentru infractiuni economice şi nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

Dispozitii legale cu privire la procesul de selecţie:

 • studii superioare economice, juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel puţin 5 ani;
 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată;
 • se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările si completarile ulterioare.
 • să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Candidații a căror dosare de candidatură îndeplinesc cerințele, vor fi înștiințați pentru a depune Declarația de intenție, document ce va fi evaluat în cadrul interviului de selecție.

Declarația de intenție se va întocmi în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea societății. Prin Declarația de intenție, candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea societății.

Criteriile de evaluare/selecție sunt prevazute în matricea consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia turzii s.a.

În atașament pot fi vizualizate o serie de documente:

DECLARAȚIE privind apartenența la consiliile de administrație;

DECLARAȚIE de consimțământ;

DECLARAȚIE privind procedura penală;

DECLARAȚIE privind statutul de independent;

MATRICEA consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

PROFILUL consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

SCRISOARE DE ASTEPTARI privind selecția consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Secretar comisie:

Adriana Gabriela Sălăjeanu, consilier SRUS

Nr. înregistrare: 8124/20.03.2018

 

Detalii pe:  http://www.campiaturzii.ro/ 

zmt 2018 program

program zmct 2018

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator