Scrie un comentariu

Școala Gimnazială Luna,  judeţul Cluj, scoate la concurs, în data de 4.09.2017, ora 9.00, la sediul unităţi 1 post muncitor - perioadă nedeterminată, normă întreagă

 

 1. Condiţii generale de participare la concurs:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
  aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  d) are capacitate deplină de serviciu
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
  f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
  cerinţelor postului scos la concurs
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

 1. Condiţiile specifice:
 2. a) studii gimnaziale / școală profesională
 3. b) cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : construcții, instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.
 4. c) Experienţa anterioară în posturi similare  constituie avantaj
 5. d) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității
 6. e) disponibilitate pentru program flexibil
 7. f) răspunde de inventarul încredințat
 8. g) efectuează și alte sarcini încredințate de către șefii ierarhici în limita capacității sale fizice și intelectuale
 9. h) cunoștințe de legislație specifică locului de muncă
 10. i) cunoștințe în domeniul securității în muncă și PSI
 11. Etapele concursului:
  a) selecţia dosarelor de înscriere
  b) proba scrisă 4.09.2017– ora 9. 00 la sediul Școlii  Gimnaziale Luna, loc. Luna,  str.  Principală, nr. 124, judeţul Cluj
 12. c) proba practică: 5.09.2017 -ora 10.00  la sediul Școlii  Gimnaziale Luna, loc. Luna,  str.  Principală, nr. 124, judeţul Cluj
 13. c) interviul: : 5.09.2017 - ora 13.00 la sediul Școlii  Gimnaziale Luna, loc. Luna,  str.  Principală, nr. 124, judeţul Cluj
 1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs
  b) copia actului de identitate
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă calificările obținute ( atestat, diploma/certificate de calificare)
 2. e) copia carnetului de muncă și/sau extras REVISAL, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă;
  f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă dacă e cazul
  g) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (dacă se depune la dosar declarația pe propria răspundere cazierul judiciar va fi depus până la data probei scrise)
  h) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate (medicina muncii)
  i) curriculum vitae
  j) copie certificat de naştere
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea
 1. Perioada de depunere a dosarului de concurs: 7.08.2017-18.08.2017, între orele 9-12.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

            Relaţii suplimentare se obţin de la sediul Școlii  Gimnaziale Luna, loc. Luna,  str.  Principală, nr. 124, judeţul Cluj, telefon 0264326205,  între orele 9-12.

 1. BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006) și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
 1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;
 2. Legea ISU nr. 307/2006 , Capitolul II, Secțiunea 1 și 6;
 3. Ordinul 163/2007 privind aprobarea normelor de apărare împotriva incendiilor;
 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar,  aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/ 2016.

CALENDAR CONCURS

 1. Depunere dosarelor de concurs: 7.08.2017-18.08.2017 între orele 9-12
 2. 18.08.2017 selecţia dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor până la ora 16.00
 3. 21.08.2017  depunerea contestațiilor la selecția dosarelor-până la ora 10.00
 4. 21.08.2017 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor-până la ora 12.00
 5. 4.09.2017– ora 9. 00- proba scrisă și afișarea rezultatelor până la ora 14.00
 6. 4.09.2017- depunerea contestațiilor, între orele 14.00-16.00.
 7. 5.09.2017- soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor-până la ora 10.00
 8. 5.09.2017-ora 10.00- proba practică și afișarea rezultatelor până la ora 13.00.
 9. 5.09.2017-ora 13 –proba de interviu și până la ora 15.00 afișare rezultate interviului
 10. 5.09.2017- depunerea contestațiilor la proba practica/interviu, între orele 15.00-16.00
 11. 6.09.2017-soluționarea contestațiilor la proba practică/interviu până la ora 12.00
 12. 6.09.2017 - afișarea rezultatului finale – între orele 12-16.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator